Src Sınav Sonuçlarına İtiraz

BÖLÜM – 5

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Beşinci Bölüm

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslar

Src Sınavların İlanı

Madde 29- Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Sınava Giriş Şartları

Madde 30- Sınavlara katılabilmek için;

  • a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi veya onaylı yüksek okul diploması örneği veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belge,
  • b) T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
  • c) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz, ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.

Src Sınav Dönemleri

Madde 31- Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en az iki kez Mesleki Yeterlilik Belgesi türlerine göre yapılır veya yaptırılır. Ayrıca sürücüler için gerekirse uygulamalı sınav yapılır veya yaptırılır.

Src Sınav Komisyonu

Madde 32- Sınav Komisyonu, Bakanlığın yetkilendireceği en az daire başkanı seviyesinde bir yetkilinin başkanlığında;

Bakanlıktan 2, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 ,Milli Eğitim Bakanlığından 2 , sektör kuruluşlarına ait ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından akredite edilen eğitim merkezlerinden 2 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.

Sınav Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.

Src Belgesi Sınavların Değerlendirilmesi

Madde 33-Sınavlar 100 (yüz) tavan puanı esas alınarak değerlendirilir.

Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.

Src Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 34- Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.

Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadırlar.

Src Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 35- Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak yapılması gerekir.

İtirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda Başarısız Olanların Durumu

Madde 36- Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.

Src Belgesi Evrakların Saklanması

Madde 37- Eğitim alan katılımcılara ait kayıt ve mezuniyet bilgileri eğitim kurumu tarafından 5 (beş) yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanağa bağlı olarak imha edilebilir.

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 1
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 2
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 3
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 4
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 6
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 7
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 8

One Response

  1. ömer 12 Şubat 2022

Yazı ile ilgili yorum yapabilirsiniz.