Src derslerini kimler verebilir?

Src dersleri

Src dersleri

BÖLÜM – 4

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Dördüncü Bölüm

Mesleki Yeterlilik Eğitimi ile İlgili Esaslar

Eğitim Merkezinin Nitelikleri

Madde 19- Eğitim Merkezinde aşağıdaki kısımların bulunması şarttır.

 • a) Derslik (en az 3 adet),
 • b) Öğretmenler odası
 • c) Sorumlu yönetici odası,
 • d) Büro hizmetleri odası,
 • e) Tuvalet,
 • f) Kütüphane,
 • g) Kantin veya çay ocağı.

Yetki belgesi sahipleri Bakanlık’tan onay almak şartıyla, merkezi adresleri dışında şube açabilirler. Eğitim merkezine bağlı şubelerde ise aşağıdaki kısımların bulunması şarttır.

 • a) En az 1 adet derslik,
 • b) Sorumlu yönetici odası,
 • c) Tuvalet.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nin verileceği eğitim merkezi ve bağlı şubelerinin;

 • a) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir altyapıya sahip,
 • b) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli,
 • c) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerlere sahip, olması şarttır.

Eğitim merkezinde; sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar/derslikler, hizmetin gerektirdiği şekilde donatılır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yapı/araç/gereç özelliklerinin sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olması şarttır.

Eğiticilerin Nitelikleri (src derslerini kimler verebilir?)

Madde 20- Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde;

 • a) Türk veya yabancı ülke üniversitelerinin akademik personeli,
 • b) KTY kapsamındaki faaliyetlerde en az 3 yıl ÜDY olarak çalışan kişiler,
 • c) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari 3 yıl süreyle daire başkanı ve daha üst görevlerde çalışanlar,
 • d) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’nin sektörle ilgili birimlerinde ve sektör kuruluşlarında en az 5 yıl yönetici veya uzman olarak çalışanlar,
 • e) Lise ve dengi okullarda görevli öğretmenler, ile bu görevlerden emekli olanlar ve
 • f) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar ihtisas konuları ile ilgili dersleri verebilirler.

Bu kişilerin verecekleri dersler konusunda “ihtisas sahibi/uzman” olduğuna dair belgeler eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa verilir. Bakanlık yapacağı incelemede uygun görülmeyen eğiticileri yetki belgesi sahibi kuruluşa bildirir. Yetki belgesi sahibi kuruluş bu kişileri derhal eğitici kadrosundan çıkarır.

Eğiticilerin lise veya dengi okul mezunu olmaları şarttır.

Eğitim Programlarının Açılması

Madde 21- Mesleki Yeterlilik Eğitim Programları, eğitim kuruluşlarınca yılda asgari 2 dönem halinde düzenlenir.

Eğitime Başvuru Esasları

Madde 22- Başvurular, eğitimi veren ilgili eğitim kuruluşlarına aşağıdaki belgeler ile yapılır.

 • a) Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
 • b) T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği,
 • c) Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
 • d) Tahsil durumunu gösteren belge.

Eğitim kuruluşu, bu genel esasların yanında özel şartlar da isteyebilir.

Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Madde 23- Eğitim kurumu başvuru kabul tarihlerini, her eğitim döneminden en az 1 ay önce kendi eğitim kurumlarında ilan eder.

Başvuruların kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

Uygulanacak Eğitim Müfredat Programı

Madde 24- Mesleki Yeterlilik Belgelerinin türlerine göre düzenlenecek eğitimlerin müfredat programları AB müktesebatına uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenir. Müfredat programlarında; işlenecek dersler, süreleri, genel açıklamalar ile başka tür belge alacaklara uygulanacak fark derslerine ait esas ve usuller belirtilir.

Ders Programları ve Süreleri

Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz.

Dersliklerde Katılımcı Sayısı

Madde 26- Bir derslikte katılımcı sayısı 30 kişiden fazla olamaz.

Eğitime Devam Zorunluluğu

Madde 27- Eğitime devam zorunludur.

Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5’i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir.

Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki eğitime ücret ödemeden devam edebilirler.

Disiplin

Madde 28- Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 1
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 2
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 3
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 5
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 6
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 7
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 8

One Response

 1. www.facebook.com 24 Aralık 2021