Kaybedilen Src Belgelerin Değiştirilmesi

BÖLÜM – 6

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Altıncı Bölüm

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi, Değiştirilmesi ve Ücretler

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması

Madde 38- Eğitim merkezlerince, eğitimi tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi onaylanarak verilir. Bunlardan mesleki yeterlilik belgesi almayı hak edenlerin uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca onaylanan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgeleri, talep edilmesi halinde Bakanlıkça da onaylanır.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 39- Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazananların belgesi, eğitimi veren kuruluş tarafından düzenlenir, Bakanlık tarafından onaylanarak verilir.

Bu Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik eğitimi ve/veya sınavından muaf olanlara talep etmeleri halinde ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi doğrudan Bakanlık tarafından düzenlenerek verilir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Şekli , Muhtevası ve Geçerlilik Süresi

Madde 40- Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin şekli ve muhtevası Bakanlık tarafından belirlenir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri süresiz olarak düzenlenir.

Bakanlık Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine, 5 yılda bir; ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin taşımacılık faaliyetlerine yansımaları ve değişen mevzuatı kapsayan bir periyodik eğitim alma zorunluluğu getirebilir.

Kaybedilen Src Belgelerin Değiştirilmesi

Madde 41- Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karşılığında yenilenir.

Ücretler

Madde 42-

a) Bakanlıkça verilecek Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, onaylanacak Mesleki Yeterlilik Belgesi ve talep edilmesi halinde onaylanacak olan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi ile yapılacak/yaptırılacak sınav karşılığı olarak ücret alınır. Buna göre:

  • 1) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 10 (on) milyar Türk Lirası,
  • 2) Mesleki Yeterlilik Belgesi 10 (on) Milyon Türk Lirası,
  • 3) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi 20 (yirmi) milyon Türk Lirası,
  • 4) Mesleki Yeterlilik Sınavları ise sınav başına 20 (yirmi) milyon Türk Lirası,dır.

Mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinin yenilenmesinde ve kaybedilmesinde belge ücretinin % 50’si alınır. Ünvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinden ise ücret alınmaz.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi ücretleri, eğitim verecek kurum/kuruluş tarafından; sınav ücreti ise sınava girecek olanlar tarafından saymanlığa ödenir.

b) Bakanlık, gerektiğinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi ücretleri konusunda taban ve tavan ücreti belirler.

Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 1
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 2
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 3
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 4
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 5
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 7
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 8

Yazı ile ilgili yorum yapabilirsiniz.