Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 8

BÖLÜM – 8

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Sekizinci Bölüm

Son Hükümler

Düzenleme Yetkisi

Madde 48- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere tebliği, genelge ve yönerge çıkarmaya yetkilidir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1– Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alınması halinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

Geçici Madde 2– 25 Şubat 2004 tarihi itibariyle KTY kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az 10 yıl üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemeleri ve 25 Şubat 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Şubat 2004 tarihi itibariyle Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire Başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlara, durumlarını belgelemeleri ve 25 Şubat 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Şubat 2004 tarihi itibariyle en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç olmak üzere durumlarını belgelemeleri ve 25 Şubat 2005 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ODY belgesi veya SRC belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Ody belgesi hakkında bilgi için: https://www.udybelgesi.com/

Src belgesi hakkında bilgi için: https://www.srcbelgesi.co/src_egitim_takvimi.php

25 Şubat 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen mesleki eğitim programlarını bitirdiklerini belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları kaydıyla girdikleri sınavın niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Şubat 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.

Geçici Madde 4- Bu Yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31 Aralık 2005 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi altışar aylık dönemler halinde ve en çok bir yıl süreyle uzatabilir.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 1
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 2
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 3
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 4
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 5
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 6
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 7