Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile İlgili Esaslar

Mesleki Yeterlilik Esaslar

Mesleki Yeterlilik Esaslar

BÖLÜM – 3

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Üçüncü Bölüm

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile İlgili Esaslar

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

Madde 10- Mesleki yeterlilik eğitimi verecek gerçek ve/veya tüzel kişilerin Bakanlıktan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almaları zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Suç Duyurusu

Madde 11- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıkça verilecek örneğe uygun ön değerlendirme formunu doldurarak bu Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.

Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek verilir. Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez.

Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ve verdikleri belgeler hakkında, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli inceleme ve araştırma yapılır.

Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Kullanılışı ve Devredilemeyeceği

Madde 12- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkası/başkaları tarafından kullanılamaz, hiçbir şekilde devredilemez.

Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişiler ve tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamak zorundadır.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Bilgi ve Belge Verme Zorunluluğu

Madde 13- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahipleri, ilgili kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanan genelge ve talimatlara uymak zorundadır.

Bakanlık ile denetim ve inceleme yapmakla görevli ve yetkili olanlar tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Süresi ve Faaliyetin Durdurulması

Madde 14 – Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler belgenin geçerlilik süresi boyunca 15 inci maddedeki şartları haiz olmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilir ve faaliyetleri durdurulur.

Bu şekilde faaliyeti durdurulan kurum ve kuruluşlar, eğitimini tamamlamamış katılımcıların eğitim ücretlerini iade etmek zorundadırlar.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Almanın ve Yenilemenin Şartları, Geçersiz Sayılma

Madde 15- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alabilmek için;

 • a) Gerçek ve/veya tüzel kişilerin durumları itibarıyla;
 1. Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
 2. Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olmaları,
 3.  Kanunla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler, sektör kuruluşları hariç tüzel kişilerin Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,
 • b) Yetki belgesi talep eden;

Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Sektör kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları,

 • c) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki, gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmaları,
 • d) Bakanlıkça belirlenen belge ücretini ödemiş olmaları,
 • e) Bakanlığın belirleyeceği müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile yapılmış sözleşmelere sahip olmaları,
 • f) 19 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan bir eğitim merkezine veya bunun kullanım hakkına sahip olmaları, şarttır.

Milli Eğitim Bakanlığından izin alarak faaliyet gösteren Özel Öğretim Kurumları; bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmak kaydı ile diğer faaliyetlerinin yanı sıra mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere, Bakanlıktan Yetki Belgesi alabilirler.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin yenilenmesi için:

 • a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Müracaatları ve şartları bu Yönetmeliğe uygun olanların yetki belgesi, eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir ve onbeş gün öncesinden itibaren yetki belgesi sahibine veya yetkili vekiline elden verilir veya kanuni adresine taahhütlü posta ile gönderilir .
 • b) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.
 • c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir.

Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler

Madde 16- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibraz etmeleri zorunludur;

 • a) Başvuru dilekçesi,
 • b) İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Ön Değerlendirme Formu”,
 • c) Bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri ile Cumhuriyet Savcılığından alınmış “Adli Sicil Kaydı Belgeleri”,
 • d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri,
 • e) Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikleri gösteren ticaret sicili gazeteleri,
 • f) Müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile yapılmış sözleşmelere ait belgeler,
 • g) Eğitim merkezinin kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgeler,
 • h) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
 • i) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.

Yetki Belgelerinin Geri Alınması ve Buna Bağlı İptal

Madde 17-

 • a) Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
 • b) Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanlığa bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden başlamak üzere bir yıl süreyle devam ettirebilirler. Yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara bir yıllık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bir yıllık süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır.
 • c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde, Bakanlığın bilgisi olduğu tarihten itibaren yetki belgesi iptal edilir.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

Madde 18- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi sahipleri;

 • a) Eğitim merkezinde; yüksek okul mezunu, mesleki saygınlığı olan ve en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde çalışmış bir sorumlu yöneticiyi istihdam etmekle,
 • b) Katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamlarını sağlamak ve bu hususta günlük yazılı kayıt tutmak ve bu kayıtları istenildiğinde yetkililere ibraz etmekle,
 • c) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,
 • d) Eğitim programlarını bitirenlere, alınan eğitimin niteliğini belirten mesleki yeterlilik tamamlama belgesi vermekle,
 • e) İlgili istatistikleri tutmak ve her eğitim dönemini takiben 1 ay içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
 • f) Eğitim dönemlerine ait başvuru, başlayış ve bitiş tarihlerini, şartlarını ve her eğitim dönemi ve programı için kontenjanlarını ilan etmek ve bu bilgileri Bakanlığa bildirmekle,
 • g) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,
 • h) Eğitime ilişkin kitap,CD ve benzeri yazılı ve görsel malzemeleri hazırlamakla,
 • i) Ünvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Bakanlığa bildirmekle, yükümlüdürler.

Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 1
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 2
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 4
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 5
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 6
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 7
Mesleki Yeterlilik (Src) Eğitimi Yönetmeliği 8